Osuuskunta Tuusulan Oma Maa

Y-tunnus 2308690-0

Säännöt hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 28.03.2021.

1 § Osuuskunta Tuusulan Oma Maa, engl. Cooperative Our Land Tuusula.

2 § Kotipaikka Tuusula

3 § Osuuskunnan päätoimialaan kuuluu elintarvikkeiden tuotanto, jatkojalostus, myynti, kuljetus ja koulutustoiminnan järjestäminen ensisijaisesti jäsenilleen. Osuuskunta voi tarjota palvelujaan jäsenten lisäksi myös osuuskunnan ulkopuolisille tahoille.

4 § Osuuskunnassa on kaksi jäsenyystyyppiä: tuottajajäsen ja ruokajäsen.

Tuottajajäsenen osuusmaksu on tuhat (1000,00) euroa, joka suoritetaan vuoden sisällä jäsenyyshakemuksen jättämisestä osuuskunnan tilille. Tuottajajäsenyys oikeuttaa käyttämään osuuskunnan palveluita hallituksen määrittämällä tavalla. Tuottajajäsenyys oikeuttaa 20 ääneen osuuskunnan kokouksissa. Tuottajajäsenen osuusmaksu voidaan suorittaa myös apporttimaksuna.

Ruokajäsenen osuusmaksu on kaksisataa (200,00) euroa, joka suoritetaan kuukauden sisällä jäsenyyshakemuksen jättämisestä osuuskunnan tilille. Ruokajäsenyys oikeuttaa käyttämään osuuskunnan palveluita hallituksen määrittämällä tavalla. Ruokajäsenyys oikeuttaa 1 ääneen osuuskunnan kokouksissa.

Jäsenellä on velvollisuus ottaa vain yksi osuus, mutta jäsenellä on oikeus saada useampia momenttien 1 ja 2 mukaisia osuuksia. Osuuksia voidaan antaa kumppanuusmaatalouden tukemiseksi. Jäsenellä voi kuitenkin olla enimmillään vain yhden tuottajajäsenyyden tai yhden ruokajäsenyyden oikeuttama äänimäärä osuuskunnan kokouksissa.

5 § Osuuskunta voi antaa osakkeita kumppanuusmaatalouden tukemiseksi. Osuuskunnan kokous päättää uusien osakkeiden merkintähinnasta sekä niiden suorittamisajasta ja -tavasta. Yhden tai useamman osakkeen omistaminen oikeuttaa läsnäolo- ja puheoikeuteen osuuskunnan kokouksissa.

Osakeannissa jäsenillä ja osakkeiden omistajilla ei ole etuoikeutta annettaviin osuuksiin ja osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on osuuskunnan osakkeita.

6 § Ylimääräistä maksua voidaan periä osuuskunnan toimintaa kehittäviin investointeihin enintään jäsenyystyypin varsinaisen osuusmaksun mukainen summa, tuottajajäseniltä tuhat (1000,00) euroa ja ruokajäseniltä kaksisataa (200,00) euroa. Ylimääräinen maksu peritään tilikauden aikana osuuskunnan kokouksen niin päättäessä. Ylimääräinen maksu määräytyy osuuksien lukumäärän tai jäsenen käyttämien palveluiden mukaan.

7 § Osuuskunta voi jakaa jäsenilleen ja osakkeiden omistajille ylijäämää.

Ylijäämästä jaetaan vähintään yksi kolmasosa osakkeiden omistajille korkona tilikauden alkuun mennessä osakkeista maksetulle määrälle. Jos ylijäämää jaetaan enemmän kuin yksi kolmasosa, siitä kuitenkin aina vähintään puolet jaetaan osakkeiden omistajille. Jäsenille mahdollisesti jaettava ylijäämä voidaan jakaa palautuksena osuuskunnan tilikauden aikaisten palveluiden käytön suhteessa, tai muulla hallituksen esittämällä tavalla.

Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

8 § Tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Osuuskunnan kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

10 § Osuuskunnan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten tulee olla osuuskunnan jäseniä tai osakkeiden omistajia. Hallituksen kokoonpanon tulee edustaa tuottajajäseniä ja ruokajäseniä tasapuolisesti. Lisäksi hallituksessa voi olla yksi (1) osakkeiden omistajien edustaja, jos osuuskunnalla on osakkeiden omistajia. Hallitukseen voi kuulua vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Osuuskunnan jäsenillä ja osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.

11 § Osuuskunnan toiminimenkirjoitusoikeus on toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla molemmilla yksin.